office@evropat.com 0 700 10 717 ул. Георги Трингов 6

Архиви

Куриерски услуги

забранено

забранено„Ние правим нещата възможни!“ само когато са законосъобразни. В редовете по-долу ще видите кои пратки са забранени за прием.

В пощенските пратки е забранено поставянето на следните предмети и вещества:
   – Наркотични, утойващи, психотропни, силнодействащи и отровни вещества
   – Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети
   – Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети

    – Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на куриера или на други лица, или могат да замърсят или повредят други пратки и пощенски съоръжения
    – Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации
    – Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение и/или сертификат
    – Акцизни стоки, за които не е приложен документ за платен акциз съгласно българското законодателство.
    – В куриерските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети

Всяка пратка, с изключение на фабрично опакованите, се опакова в присъствието на служител на Европът.
Европът има право да извърши проверка на пратка при съмнение за вложени забранени предмети или вещества в нея, в присъствието или с присменото съгласие на подателя. При отказ или липса на отговор, служителят на компанията има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.

 

 

 

бои

боиЕвропът приема за превоз специфични товари, които не подлежат на специален разрешителен режим:

– Химични вещества за лабораторни цели

– Ваксини за хуманната и ветеринарната медицина

– Готови лекарствени форми и субстанции за хуманната и ветеринарната медицина

– Бои, лакове, лепила, масла и други багрилни вещества, поставени в бидони, баки, туби и кутиимашинен елемент

– Парфюмерийни продукти

– Двигатели и машинни елементи, съдържащи масла, антифризи и др.

Изискване за приемане на специфични товари е надеждна опаковка и добра херметизация на съдържанието.

Опаковката на пратката е риск и отговорност на подателя. Тя трябва да бъде достатъчна, за да издържи претоварване и превоз – изработена от подходящ материал, с необходимите уплътнения и укрепвания, осигуряващи максимална защита от увреждане на съдържанието както на самата пратка, така и на другите пратки.

С цел запазване целостта на пратката, подателят е длъжен да даде указания относно начина на транспортирането й, като по опаковката се поставят нужните знаци.

Подателят е длъжен да понесе отговорност за щетите, причинени от подадена от него пратка на други пратки, имущество, служители на Европът или други лица. Отговорността е в размер на понесените от куриерската компания загуби или изплатените обезщетения.

В случай на предявена рекламация, Европът се освобождава от отговорност за всички повреди по куриерски пратки, станали поради скрити недостатъци в опаковката или невярно обявено съдържание.

 

 

 

Screenshot from 2017-02-24 17:47:51

Screenshot from 2017-02-24 17:47:51Когато потребител на куриерски услуги – подател или получател, поиска промяна на някое от обстоятелствата, посочени в товарителницата, такава се извършва само след писменото му разпореждане.

Образец на документа „Разпореждане за промяна условията по доставка на пратка” е публикуван на интернет-страницата на Европът в линк „Документи”.

При заявено желание за промяна на адреса на доставка от потребителя след осъществен от куриера опит за доставка на посочения в товарителницата адрес, се оформя нова товарителница. Заплащането на двете товарителници е съгласно указанията на потребителя, заявил промяната.

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80

Тарифно тегло на пратката

Когато сложите пратката си на кантара, вие виждате колко реално тежи. Но за нас, като куриери, е важно и обемното й тегло. Изчисляваме го по формулата VG = a.b.c/ 6000, където “a” е общата ширина в см, “b” е дължината в см, а “c” е височината в см.

Таксуваме пратката на тарифното й тегло, което представлява по-високото от реалното или обемното тегло.

 

Претарифиране на пратката

С случай че бъде установена разлика в тарифното тегло на пратката, посочено в товарителницата, се изготвя констативен протокол, на основание на който клиентът се таксува на действително установеното тарифно тегло.%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b03

  • Ако то е по-високо от посоченото в товарителницата, потребителят доплаща разликата в цената на куриерската услуга;

  • Ако то е по-малко от посоченото в товарителницата, Европът възстановява на потребителя разликата в цената на куриерската услуга.

 

 

plikove

plikoveЗащо е толкова важна опаковката на пратката?

Сигурно всеки ще си каже – очевидно е защо: съдържанието трябва да е добре защитено и да не става достояние на трети лица. Ние ще допълним – но и за да се предпазят останалите пратки от евентуално увреждане.

Опаковката е риск и отговорност на подателя

Когато решавате как и с какво да опаковате пратката си, е добре да съобразите, че:

       – за да издържи претоварване и превоз, опаковката трябва да е изработена от подходящ материал, с необходимите уплътнения и укрепвания;

       – ако, поради недобра защита на съдържанието, вашата пратка причини повреди по други пратки, служители на Европът или други лица, може да понесете отговорност за нанесените вреди.

След като сте запознати с това, ще посочим, че в Европът може да приемем и пратка с недостатъчна опаковка, по изрично настояване на подателя. В този случай в товарителницата ще отбележим това обстоятелство, а клиентът ще се подпише в знак на съгласие. Ако откаже, пратката му няма да бъде обслужена.

Предложението на Европът за документални и малки колетни пратки

Европът предлага за опаковка на документални и малки колетни пратки (нечупливи и без обявена стойност) полиетиленови самозалепящи се пликове в различен размер. Пликовете са със следните характеристики:

– притежават всички технически и технологични параметри срещу повреда и кражба;

– невъзможно е отварянето и затварянето на плика многократно;

– имат пореден уникален номер, който се отбелязва в поле „№ на плик“ в товарителницата.

Пликът, в който пътува пратката, се затваря пред подателя, след което, с цел опазване тайната на кореспонденцията, той се подписва в полето “Подпис на подателя”.

Запазваме съдържанието невредимо

Ако въпреки спазването на всички изисквания, в процеса на транспортиране пратката получи нарушаване на целостта на опаковката, ние ще я доопаковаме безвъзмездно, за да запазим съдържанието й невредимо. В Европът вашата пратка е в добри и грижовни ръце!

 

 

 

 

img_4429

img_4429Известяване на получателя при доставка “до врата” на клиента

Европът ви предлага още едно технологично удобство – възможността за предварително известяване на получателя на куриерска пратка с СМС. За целта подателят на пратката задължително трябва да посочи в товарителницата мобилен телефон за уведомяване. В съобщението, което се изпраща на получателя, са посочени: номерът на товарителницата, адресът за доставка, името и телефонът за връзка с обслужващия куриер, общата сума за заплащане на куриерската услуга.

Нашите куриери ще доставят всяка пратка, адресирана “до врата” на получателя в срока, установен за обслужване на съответното населено място.

За пратки без фиксиран приоритет разносът се извършва в зависимост от транспортния график на куриера, в рамките на работното време. Обичайно доставката до адрес в населено място, включено в първа зона на нашата тарифа, става до 13 часа на следващия работен ден след приема на пратката, включително събота (по желание на подателя и без допълнително оскъпяване).

 

Стикер „Имате пратка” при отсъствие на получателя

В случай че получателят отстъства, куриерът му оставя известие с координати за връзка – стикер „Имате пратка”. След уточнение се извършва повторно посещение на адреса, посочен на товарителницата.

 

Известяване на получателя при доставка “до поискване” в офис на Европът

Когато пратката е “до поискване” в офис на Европът, получателят задължително се уведомява с телефонно обаждане. Ако подателят е посочил мобилен телефон за СМС-известяване в товарителницата, се изпраща и съобщение. В него са записани: номерът на товарителницата, адресът и телефонът за връзка с обслужващия куриерски офис, общата сума за заплащане на куриерската услуга.

 

 

 

cvetitarifapic2

cvetitarifapic2Тарифата е важен и полезен документ, неразделна част от Общите условия по договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Европът.

В тарифата са описани:

  • цените на всички предлагани куриерски услуги;

  • допълнителните условия за извършването на услугите;

  • адресите на фирмените ни офиси и телефоните за връзка с тях;

  • графикът на обслужване на населените места, включени във втора и трета зона.

Обновяване на данните се прави в началото и в средата на всеки месец. Актуалната ни тарифа се публикува на нашия сайт и може да бъде изтеглена на адрес: https://www.evropat.bg/resources/uploads/tariff/Evropat2000-AD-Tarifa.pdf.

Европът ви гарантира най-високо качество на куриерското обслужване до всяко населено място в България.

 

 

confidential-logo_1280

confidential-logo_1280Като изряден пощенски оператор, спазващ българските закони и уважаващ интересите на своите клиенти, Европът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията, която обработва.

Благодарим ви за доверието, с което ни предавате за обслужване ценните си пратки. Считаме, че за вас е важно да знаете, че ние:

няма да предоставим информация за вашите лични данни на трети лица, освен по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предоставим справки и информация за пощенските пратки и съдържанието им, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, или по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предоставим информация за пощенския трафик между отделни лица, освен по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предадем пратките на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен при основателно съмнение за поставени в пощенската пратка забранени предмети или вещества, или по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да oтворим пощенски пратки, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, при основателно съмнение за поставени в пощенската пратка забранени предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство.

Европът-2000 АД е регистрирано като Администратор на лични данни с Удостоверение № 1556/ 01.02.2011г.

 

 

red

redЕвропът извършва съботна доставка на пратки при следните условия:

1. Получателят трябва да е в населено място, което се обслужва по график в почивния ден. С такъв режим на обслужване са десетки градове и села, включени в тарифата на компанията.

2. В петък, при изготвянето на товарителницата за експортна пратка подателят трябва задължително да посочи предпочитан ден за доставка – събота или понеделник.

3. Разносът се извършва до офис на куриера или “до врата” на клиента от 9.00ч. до 13.00ч., в зависимост от заявеното от подателя.

Ако са изпълнени горните условия, за доставка в събота не се начислява никаква допълнителна комисионна върху цената на куриерската услуга – независимо дали пратката е до офис на Европът или до адрес на получателя.

При заявяването на съботна доставка до населено място, за което събота е извън графика за обслужване, надбавката на пратка е 20.00 лв. без ДДС/ 24.00лв. с ДДС.

извън график

извън график

Доставка на пратка извън графика (II и III зона)

Европът ви осигурява редовно куриерско обслужване на стотици населени места в страната, включени във втора и трета зона на нашата тарифа. Графикът на посещенията им е разписан в тарифата и непрекъснато се актуализира.

Но понякога е важно, понякога е спешно… И за да ви разрешим проблема, променяме нашата схема!

“Ние правим нещата възможни” и ще доставим пратката ви в точния ден, дори и извън обявения график на обслужване на  населеното място от втора и трета зона. Нужно е само да отбележите указанието си в товарителницата на специално посоченото място в зона “Услуга”.

За допълнителната услуга се заплаща надбавка от 24.00 лв. с ДДС.

 

0
Съобщение
Съжаляваме, но в момента не сме на линия. Оставете ни съобщение и ще се свържем с Вас при първа възможност.
* Името Ви
* Email
* Телефон
* Опишете причината, поради която се свързвате с нас.
Чат
Имате въпроси? Тук сме, пишете ни!
* Името ви
* Email
На линия сме.